White Pass and Yukon Railroad

thumbnail
Reversing Engines
thumbnail
White Pass-Yukon-Canadian Border
thumbnail
Our narrow guage car.
thumbnail
White Pass and Yukon Railroad
thumbnail
view from White Pass